Skip to main content

Remodelació de la Llotja de Pescadors de Barcelona


2010-2019, 2020-2029 | Barcelona, Espanya | En progrés.

Remodelació de la Llotja de Pescadors de Barcelona

Aquest projecte té com a finalitat ordenar tots els espais situats entre el moll de Pescadors, el moll de Balears i la dársena de la Indústria i projectar un edifici unitari que incorpori la lIotja de pescadors i tots els seus serveis complementaris. Així mateix, s'inclouran espais d'accés al públic per a la visualització de les tasques de descárrega, subhasta i manipulació del peix.Direcció:

Related Projects