Skip to main content

Biblioteca Municipal a Vila Real


2010-2019 | Espanya | Equipaments.

Biblioteca Municipal a Vila Real

El solar de forma rectangular de 40x17m, orientat en la seva longitud vers el nord-est, consta de 4.685 m2. Es situa entre una avinguda important d’accés a Vila-real i a un col·legi, i compta amb la preexistència d’un aparcament en el subsòl amb sortides i ventilacions. La proposta guanyadora del concurs plantejava un senzill prisma de planta baixa més un de 83x17m que integra aquests volums, s’adapta a l’estructura preexistent, proposa un espai públic al col·legi i defineix una alineació urbana a la avinguda.

Al mateix temps el projecte es concep de manera específica i única per als condicionants d’aquest context urbà i productiu. El projecte valora la integració urbana de la peça, proposant un espai públic lliure travessat per les rampes d’accés. La plaça enfront al col·legi s’entén, rere una primera zona d’ombra, com un buit a partir del qual neixen els talussos vegetals que situen i realcen l’edifici. Les obertures disposades en retícula als dos costats de la façana i la possibilitat de refredar el costat sud de l’edifici permet la inducció de ventilació adiabàtica. L’edifici compta amb ventilació i il·luminació natural que minimitzen els consums energètics al mateix temps que ofereix un filtre lumínic recomanat  per la lectura, atenent als requisits de sostenibilitat.

L’accés a l’immoble es produeix de forma estratègica per al seu funcionament interior però també, al situar-se aproximadament a 1/3 de la façana, permet escurçar la seva dimensió i facilitar un accés de trànsit. L’atri central de la biblioteca es transforma en un espai públic més que uneix l’avinguda amb la plaça-jardí creada enfront al col·legi.

El projecte proposa una sèrie d’espais funcionals de diferents dimensions però de molt clara geometria, que admeten diferents configuracions en funció dels criteris que adopti la direcció de la biblioteca. Podrà albergar fins a 75.000 llibres i comptar fins a 275 places de lectura. S’aposta amb claredat per la flexibilitat i l’existència d’espai de reserva per als futurs desenvolupaments de la biblioteca. Aquesta diversitat ofereix espais adequats a la lectura, a la consulta i al treball. S’ha realitzat un exhaustiu treball amb les instal·lacions i els sostres buscant la integració i la seva flexibilitat.

S’integren al volum les escales de sortida i les ventilacions de l’aparcament municipal de 435 places. Queden agrupades en tres nuclis que exempts de façana permeten articular els diferents espais de la biblioteca. Les sortides recorren l’espai intersticial de les façanes i desemboquen a l’atri principal de l’edifici, tractant com un buit urbà en el que es desplega l’escala principal i travessen les rampes urbanes d’accés que connecten la Biblioteca i el jardí recentment obert del convent de les Dominiques.

Es realitza una reinterpretació de la cultura mediterrània des de l’alta tecnologia que es produeix a Vila Real en el sector de la ceràmica. Així, l’element de major presència a la ciutat, la façana, es construeix amb la col·laboració de BUTEC, mitjançant una cortina ceràmica única, innovadora i al mateix temps arrelada en la tradició de les cortines en baules de fusta que existeixen tant en pobles com en ciutats mediterranis proposant agradables filtres de sol i espais entremitjos de gran qualitat tèrmica i llumínica.

Així, unes varetes d’acer pretensat es recobreixen mitjançant canonets ceràmics de 52mm de diàmetre i 1m d’altura, separats entre eixos de 19cm. El sistema queda fixat amb dos angulars de 90mm als marges de los volades i travades per uns passamans que fixen el tub a 3 metres.  L’espai d’entremig constitueix un filtre tèrmic ventilat, al mateix temps que el matalàs acústic i visual de la ciutat. Les parts opaques de la façana es recobreixen amb planxes metàl·liques minionda relacionades amb el gra de la cortina. La part interior es realitza amb maó ceràmic pintat. La ceràmica està present també en el paviment mitjançant la utilització de peces ceràmiques emmallades arrelades a la cultura mediterrània del mosaic.

La biblioteca esdevé doncs la imatge innovadora, dinàmica i cultural de la societat i del sector de la ceràmica de Vila Real a través dels sistemes desplegats, especialment a través de la utilització de la ceràmica.Direcció:

Related Projects