Skip to main content

135 Habitatges HPO al Parc Central de Torrent


135 Habitatges HPO al Parc Central de Torrent

 Ordenació
El nou accés a la ciutat de Torrent és objecte d’un projecte urbà ambiciós promogut per l’empresa municipal Nous Espais articulat entorn d’un parc i un equipament esportiu. Després d’una primera intervenció, el barri que el conforma és testimoni d’una modificació de volumetries i altures en dos punts estratègicament escollits i desenvolupats posteriorment pel mateix equip tècnic mitjançant dos operacions d’habitatge social. Amb aquesta operació l’habitatge social adquireix la condició d’icona a través de l’ urbanisme i l’arquitectura gràcies a l’esforç col·lectiu de l’administració i l’iniciativa privada. La subordinació de l’arquitectura als paràmetres marcats pel pla que arriben a la materialitat i al detall constructiu permeten la construcció d’una ciutat coherent i amb identitat clara i unitària.

Morfologia
Amb aquesta ambició, l’àrea “crescent” situada enfront del parc organitza de forma radial les 4 illes d’uns 5.000m² de superfície, cada una, inscrites en 4 triangles equilàters de 100m de costat. Així, l’illa que allotja els 135 habitatges socials (M17) ordena la seva volumetria de forma clarament diferenciada i jerarquitzada. Si, en el seu costat posterior, el carrer circular incita a una traçat trencat i de poca alçada (com els dos braços longitudinals), el seu vèrtex invita a apuntar vers el parc amb la construcció d’una torre aïllada i afilada de 15 plantes. L’accés a Torrent es transforma en referència paisatgística des de tota la comarca en comptar amb 4 arestes de 50m d’altura i 60cm de gruix, il·luminades amb leds per la nit on a llurs bases es posicionen 4 places públiques. L’atenció per aquesta doble escala està present en tot el projecte. Els tres blocs aïllats que conformen el triangle tenen una planta baixa doble, dos pisos i un àtic endarrerit.

La geometria clara i reconeixedora és, en definitiva, l’ instrument que defineix els volums i atorga rigor i unitat que l’operació urbana requereix.

Un espai de vida col·lectiva

L’aposta pel pati interior sorgeix de forma natural des de la morfologia de l’illa. Tots els accessos als habitatges així com a les dos plantes de l’aparcament subterrani es produeixen des d’aquest espai. El seu tractament diferencia les zones de circulació i descans de les zones naturals i de joc. Els elements amb els que es configura el jardí interior són paviments blancs o d’asfalt clapejats amb àrid calcari, alineacions de Populus alba i de Prunus pisardi sobre un banc que integra la ventilació de l’aparcament, conjunts d’agapants de diferents floracions, dos zones de joc i un cuidat estudi dels elements de mobiliari urbà (com la lluminària Cortatub concebuda específicament per aquest projecte). Un pòrtic lineal ofereix ombra i delimita un espai d’estància, actuant com a sòcol visual al bloc corbat i com a contrapunt horitzontal a la aresta interior de la torre. Amb tot es configura un buit concebut per reforçar l’ús col·lectiu dels espais, un lloc de trobada, de joc i convivència.

Tipologia
La geometria de la torre permet integrar l’edificabilitat amb una mínima presència als seus vèrtexs. La seva forma allargada oscil·la entre els 60 cm d’amplada en el seu extrem que a través de les terrasses triangulars creix fins a adquirir 18,5 m d’amplada a la seva part central. Així es reparteixen 4 habitatges per planta de 3 i 4 dormitoris distribuïts simètricament des del centre. Les sales d’estar, a causa de la seva mida, integren la zona de cuina i absorbeixen la irregularitat de la planta projectant una terrassa triangular orientada vers les vistes; l’horta de València al nord, i la muntanya del Vedat al Sud.  Un detall en la direcció de les platines de la baranes permet optimitzar aquestes vistes des de l’interior en col·locar-se paral·leles als murs i no en la direcció de les terrasses. Mentrestant, les habitacions es disposen de forma regular i longitudinal darrera una galeria de regulació tèrmica i geomètrica en la qual totes tenen accés conformant així una doble circulació. A la part interior les bandes de nuclis humits abracen els ascensors i els dos nuclis de les escales que ventilen a través de les esmentades galeries.

Els blocs baixos desenvolupen tipologies en blocs de 12m d’una extraordinària eficàcia. Tots ells contenen matalassos de regulació tèrmica i solar en ambdues façanes. La disposició dels nuclis de comunicació vertical afavoreix l’accés central i la reducció al màxim de les circulacions. Al seu voltant, s’agrupa de forma estricta i lineal la banda de nuclis humits que separa la zona de nit -amb habitacions al carrer- de la zona de dia amb les sales d’estar i cuines al pati interior. Una protecció de panells calats en funció de l’orientació i l’altura integren i oculten alguns elements d’instal·lacions

Els dúplex permeten un acabament raonable del volum en altura sense sortides d’ascensors i integrant de forma ordenada tots els sistemes de ventilació dinàmica del banys. En aquests habitatges el 100% de les estances -inclosos els banys i elements de circulació- ventilen o estan il·luminats directament a l’exterior.

Construcció
Els sistemes constructius emprats sorgeixen de la base en l’optimització i millora dels ja habitualment utilitzats en el sector. Una construcció tradicional a base d’estructura unidireccional implementada amb pantalles a la torre en alçada i una materialitat coneguda i de comportament contrastat en els elements amb més requeriments funcionals com són tancaments d’alumini, paviments de terratzo microgram o revestiments ceràmics.

Tanmateix, el protagonisme l’adquireix els sistemes industrialitzats com són els panells de GRC on la seva gran mida es relaciona amb l’escala del projecte. La fàcil posta en obra permet rapidesa i economia, especialment per edificis en alçada i el seu procés de fabricació atorga lleugeresa i manca de retards. El tractament amb pintures de silicats atorga una gran durabilitat i un fàcil manteniment que reverteix en la vida útil de l’edifici.

Sostenibilitat

L’atenció per la sostenibilitat al conjunt del projecte arrenca del concepte de sostenibilitat econòmica que està present en tots els estadis i escales del projecte, des de l’execució fins als sistemes de recollida pneumàtica d’escombraries. Els criteris d’homogeneïtat urbana senyalats així com l’atenció cap a l’estalvi d’energia elèctrica d’iluminació i baixa emissió de radiació a l’exterior  inviten a l’ utilització del blanc com a color principal del projecte. A més s’ha donat una prioritat absoluta a la doble orientació i per tant a la ventilació creuada dels habitatges incidint en les qüestions de control passiu del clima.

Finalment, l’aposta del promotor municipal per l’arquitectura d’ avantguarda com a vaixell insígnia de la seva política social es materialitza en un projecte arquitectònic flamant tant per l’optimització tipològica i morfològica com per la convivència de sistemes constructius accessibles amb materials i sistemes d’instal·lacions sostenibles i d’última tecnologia. El projecte d’aquests 135 habitatges de protecció oficial es posiciona com a far paisatgístic i com a catalitzador per al següent capítol en la innovació urbana i social de Torrent. El seu capítol més significatiu avui és la finalització del centre cívic comercial i de la torre de 23 plantes d’habitatge social previstes per al 2012 que conformaran el conjunt urbà. Així, la política d’habitatge social del municipi es converteix en la locomotora que condueix la creació de la nova ciutat.Direcció:

Related Projects