Skip to main content

Conjunt Residencial a l'Avinguda Foix


1990-1999 | Barcelona, Espanya | Habitatge plurifamiliar.

Conjunt Residencial a l'Avinguda Foix

Es tracta d’un conjunt residencial i comercial entre els carrers de Trinquet, Av. Foix i del Cardenal Vives i Tutó, ocupant el que en l’actualitat són unes petites edificacions, magatzems i horts amb un barranc que discorre des de la Plaça Cirici Pellicer i el Casal del Centre Cívic de Sarrià.

Es proposa un canvi substancial amb una disminució del coeficient edificatori de la solució proposada per la normativa vigent -edificació en illa tancada, PB+4 i PB+5- ja que aquesta estructura plantejava greus problemes tant per l’escàs espai interior d’illa per la seva geometria, com per la compacitat i impermeabilitat en presentar-se com una barrera edificatòria al costat sud-oest del barri de Sarrià, sense exercir una bona solució topogràfica a la secció prevista amb l’obertura de la nova Avinguda Foix.

La solució proposa doncs un conjunt d’edificis que actuen a manera de frontissa entre els dos barris amb tipologies edificatòries molt diferents.

Al marge de Sarrià al carrer Trinquet, una cinta trencada -composta per edificacions de baixa alçada i secció de forjats entrellaçats -alberga un programa eminentment residencial, a la vegada que va recull i permet la continuïtat de la trama urbana formada per petits carrers.

Al costat sud-oest, una altra edificació irregular en forma d’arc remodela el traçat de la nova avinguda situant-se en una cota inferior i es composa per un conjunt d’edificis que van acollint els diferents programes de comercial, residencial i d’oficines encadenats longitudinalment en una secció escalonada.

A l’interior del conjunt s’articulen les diferents seccions transversals i s’ubiquen els aparcaments, locals comercials i un passeig deprimit descobert que permet el fluir dels vianants entre les places inferior i superior i, conseqüentment, s’obre una circulació entre dos zones de Sarrià fins al dia d’avui.

Alguns aspectes a destacar serien els mecanismes emprats en l’escalonament de les cobertes i les façanes dels edificis de ponent, la variació de la secció transversal del conjunt i la solució de continuïtat d’espai urbà que el projecte proposa.Direcció:

Related Projects