Skip to main content

Projecte de façana al carrer Riera de Cassoles, Barcelona


Projecte de façana al carrer Riera de Cassoles, Barcelona

Previ anàlisi dels condicionats del projecte, es planteja la construcció d’una façana desdoblada vinculada a l’herència arquitectònica de la nostra ciutat a partir dels anys 60-70 de Coderch, Barba Corsini o Mitjans. Aquesta doble pell o espai intermig permet:

  • Mantenir la curvatura en tot el seu desenvolupament, a partir d’un sistema de triple modularitat (estructura: 2’4m / persianes: 0’4m / fusteries: 0’8m) que reconegui la domesticitat d’un edifici d’habitatges, sense renunciar a mantenir la seva privacitat.
  • Mantenir la segona pell de vidre orientada a nord, que permeti recuperar els reflexes.
  • Des l’interior dels habitatges, de dimensions reduïdes, apropiar-se d’aquest espai intermig, que  controla millor la privacitat amb els veïns confrontants i redueix l’impacte visual dels cotxes des de la plaça.

Les persianes en secció tenen la mateixa alçada que les fusteries (2’2m) permetent una major entrada de llum per sobre d’aquestes, a l’hora que reforça les franges d’estuc que remarquen la curvatura de l’edifici i amaguen l’estructura.

A planta baixa es proposa minimitzar l’impacte del pilars existents, molt propers a l’alineació a vial, passant els vidres per davant i tractant-los amb un butiral efecte mirall; així quedaran belats amb els propis reflexos de la planta baixa durant el dia.

El sistema constructiu modulat permet desfullar els diferents elements: estructura, persiana i fusteria, donant un efecte de major profunditat i esponjament al conjunt de la façana.

Els perfils estructurals, agafen un doble alçada en el seu coronament, per rematar l’edifici i reduir l’impacte de les mitgeres adjacents.

 Direcció: