Skip to main content

Habilitació d’un estudi gràfic en una antiga nau tèxtil


Habilitació d’un estudi gràfic en una antiga nau tèxtil

Les noves oficines dels dissenyadors gràfics estan situades en un local de planta baixa al centre de Barcelona on, anteriorment, hi havia un taller tèxtil.

El local presenta dos espais ben diferenciats. El primer correspon a l’accés interior des del carrer: llarg, estret i amb poca llum, que condueix a un segon espai principal, una nau de 20×20 metres i gairebé 5 metres d’altura, recolzada per nou columnes de fosa. Compta amb llum zenital que penetra a través de claraboies, a més de la il·luminació natural provinent d’un pati interior.

El programa d’actuació sobre aquest local requeria espais de treball per als grafistes (taules de treball, arxivadors, armaris de tot tipus, bona il·luminació, flexibilitat…), despatxos tancats, una sala de reunions gran, altres de més petites i un laboratori fotogràfic.

La solució adoptada consisteix en agrupar a la nau totes les activitats principals i deixar l’espai d’accés per a la recepció, els serveis i les petites sales de juntes mòbils, a més d’un gran armari longitudinal situat al llarg de tot l’espai.

S’ha construït un altell a un costat de la nau que conté alguns despatxos, el laboratori fotogràfic i la sala de reunions, a la qual s’accedeix a través d’una escala mòbil.

Les taules són més aviat petits habitacles, gràcies al fet que el mobiliari s’ha dissenyat com a elements mòbils, suportats per rodes (taules de dibuix amb paravents incorporats que creen un àmbit de treball propi, cadires, prestatgeries, arxivadors, armari…), que permeten l’ús de l’espai en multitud de combinacions, adaptant-se a qualsevol canvi i respectant la privacitat dels àmbits de treball.

Els materials utilitzats són senzills conglomerats pintats, moqueta de sisal per esmorteir sons, helioscreen per difuminar la llum, cel ras metàl·lic per facilitar el pas d’instal·lacions, incorporant un sistema de llums situats a l’atzar. També policarbonat cel·lular, per no privar de llum els espais interiors, xapa metàl·lica gravada per l’escala i perforada déployée per al fals sostre de la zona d’accés, a més de petites peces de metall com contrapesos, politges, rodes, frontisses, imants…

Són elements, tots ells, que ens faciliten el gir, el plec, el moviment, el magnetisme i la tensió. Plecs i girs que, en el fons, pertanyen a una mateixa condició provocadora d’estats d’indeterminació, com els jocs de paraules de Duchamp: ANEMIC-CINEMA, INSECTICIDE-INCESTICIDE, amb multiplicitat de significats.Direcció:

Related Projects