Skip to main content

53 Viviendes Socials, ZAC Andromède, Tolouse


53 Viviendes Socials, ZAC Andromède, Tolouse

EL LLOC

La parcel·la se situa a l'extrem nord de la ZAC Andromède, al costat de l'aeroport de Toulouse i la façana dona al costat oest, al «Cours Barricou», eix natural de la ZAC. A l'est, el carrer Vignemale construeix la transició amb l'escala urbana del nucli de Beauzelle, i limita una parcel·la resultant de forma allargada de 180x40m. El projecte es divideix en dues fases, la primera de les quals es va lliurar al febrer de 2016. Aquest caràcter mixt del paisatge del nord-oest de Toulouse, convida a treballar a partir d'una doble escala, responent alhora al gran paisatge i una ordenació més urbana.
La implantació de 4 peces de baixa, més 5 que donen al Cours Barricou, afavoreix la transversalitat est-oest i estableix una subdivisió del centre de l'illa en 4 subconjunts, i al seu torn aporta una resposta a la vista llunyana que ofereix l'extensió del «cours». En el sentit oposat, unes peces d'escala intermèdia es posicionen en alineació al carrer Vignemale i doten d'intimitat els cors de l'illa, que són llocs de transició entre l'espai públic i el privat, i alhora els orienten al sud-oest sobre la vista privilegiada.

PRIMER, ELS HABITATGES

La senzillesa dels volums proposats i la seva implantació respon a les tipologies variables i dinàmiques i reforça el caràcter de punt inicial i final de l'illa 56.
La implantació general tendeix cap a una optimització de les orientacions solars i les distàncies entre els volums. Així, les diferents volumetries, per la seva independència i per la seva distribució interior, pretenen oferir les majors qualitats possibles al conjunt d'habitatges, majoritàriament orientades al sud/sud-oest i a les bones vistes: torres amb habitatges en terrassa i barres intermèdies en cases-jardí i dúplex. Es realitza una tasca meticulosa de desmaterialització dels volums prismàtics sobre en base a retallades, tractament de cantonades, basaments, coronacions i qualsevol tipus de límit.
Els espais no construïts participen d'aquesta senzillesa, s'estructuren en placetes i jardins accessibles directament des del carrer i lligats entre ells per un eix longitudinal per als vianants.

SISTEMA I MATERIALITAT

La modulació de les plantes i les façanes permet una construcció racional que respon també a les diferents escales. La trama estructural i de serralleria emprada conforma la visió llunyana, mentre que la resta de la façana, amb un senzill revestiment continu, construeix un fons neutre i discret.
Aquests mòduls, compostos de perfils metàl·lics i serralleria galvanitzats, corredisses de lamel·les d'alumini, aporten flexibilitat i varietat a les façanes. La combinació dels mòduls permet associar-los en doble altura de pis. El joc que s'estableix entre els elements fixos, mòbils, plens o buits, amb nombrosos mecanismes d'agrupació de buits, se suma a la dinàmica general de les façanes en la doble lectura propera i llunyana.

UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

La sobrietat de les intencions formals reapareix en la voluntat declarada de treballar sobre la compacitat per evitar al màxim les pèrdues.
Els habitatges passants generalitzen les dobles orientacions, cosa que permet assegurar la ventilació natural i un màxim assolellament. Un conjunt d'espais intermedis, llotjes, terrasses, gelosies i jardins completen els dispositius de filtratge.
El conjunt d'aquests dispositius assegura una actitud mediambiental passiva completada per sistemes actius de gestió energètica i un principi de recuperació d'aigües pluvials per al reg general de la parcel·la gràcies a les cobertes vegetals.
Una atenció particular es presta al tractament dels espais exteriors i particularment en la disposició de grans elements plantats als jardins, dotant així les àrees més assolellades d'una ventilació adiabàtica i d'una màscara durant les estacions més càlides. L'accent es posa en els tractaments paisatgístics de qualitat i perennes. Retrobem aquesta cura tant en els tres grans jardins de terra plena que integren els elements de retenció de les aigües pluvials, com en els jardins privats, que, amb petits arbres, asseguren un filtratge solar a causa de l'exposició oest.

 Direcció:

Related Projects