Skip to main content

Cuatre Vivendes Unifamiliars a Reina Elisenda


Cuatre Vivendes Unifamiliars a Reina Elisenda

En aquest projecte s'investiga a partir de la tipologia tradicional de cases en filera.

 

Al ser un nombre limitat de residències de gran dimensió que permeten una crugia de 10m., així com la relació topogràfica i paisatgística amb el jardí proper i la condició urbana a la zona alta de Barcelona, ​​el projecte es desenvolupa a partir d'un treball en un volum únic, emfatitzant les diferències entre les diferents orientacions. Es construeix a partir de façanes estructurals de formigó blanc i paraments de maó blanc en els tancaments, alternats amb grans obertures buides en les que es desenvolupa el detall de menor escala. D'aquesta manera s'aconsegueix una volumetria unitària i una tipologia de residència unifamiliar aïllada.

 

El complex sorgeix en una zona residencial de la ciutat, en una parcel·la triangular que es subdivideix irregularment en quatre zones enjardinades que entren en relació amb la resta de la parcel·la de jardí comunitari.

 

En els habitatges centrals un conjunt d'espais oberts a manera de pati se succeeixen esglaonadament en els espais interiors aconseguint transparències, clar-obscurs que donen als habitatges una major relació amb l'exterior convertint els espais intermedis, patis o porxos, en espais auxiliars de l'habitatge. D'aquesta manera s'accentua una certa complexitat espacial d'un espai domèstic. Un conjunt d'espais de relació es succeeixen en els diferents nivells fins a la coberta, atorgant al nucli lateral de comunicació, obert a un dels patis, la condició d'espai connector.

 

La secció d'aquest pati central a embut, contrasta amb el tall de la façana frontal en diferents planols, i el petit pati que conecta les zones de servei, permet un accés auxiliar. Així es crea un gran fluïdesa espacial entre les àrees de relació.

 

La doble alçada a la sala d'estar, manifestada com un petita galeria-biblioteca que es relaciona amb el jardí a través d'unes lames horitzontals, ajuda a potenciar aquesta fluïdesa.

 

La façana nord i sud del conjunt són molt diferents ja que la façana nord, a causa de la topografia, es tanca a la ciutat, mentre que la façana sud s'obre a un petit bosc de til·lers i a una zona de jardí existent.

 

L'accés al conjunt, es produeix des d'un passatge posterior en gran pendent permetent una cota inferior d'accés al garatge comunitari, en el qual s'organitzen zones privades per a cada habitatge, i un accés de vianants a la cota alta a través d'una seqüència de volums gairebé cecs revestits de maó de ciment blanc cara vista i murs de quarsita verdi-negra, en que es retallen un conjunt de petites obertures cobertes de patis i terrasses semitancades cobertes per pèrgoles d'elements de formigó.

 

Per contra, la zona sud cap al jardí, presenta una major complexitat dels plans de façana que es van esglaonant per tal d'aconseguir una major privacitat entre els diferents habitatges. A la façana s'alternen les zones il·luminades i en ombra, afavorint una percepció de la façana com un sistema estratificat i tridimensional.Direcció: