Skip to main content

Gran Via 512 Housing


Gran Via 512 Housing

El projecte per al petit edifici entre mitgeres situat a la Gran Via de les Corts Catalanes nº 512, ens ha permès interpretar de manera moderna les condicions intrínseques de l'Eixample, projectant en el tall de la rigorosa normativa que regeix en aquesta zona de la Ciutat i que ha portat a una arquitectura de mimesi sense cap aportació ni interès.

Potser l'únic precedent considerable a l'hora de fer recompte de les intervencions realitzades a l'Eixample en les últimes dècades, seria l'antic edifici del diari El Noticiero, de l'arquitecte Sostres, actualment sotmès a un procés de reconversió en edifici d'habitatges.

Abstraient les condicions que són a la base de la normativa, trobem recomanacions com la verticalització dels buits; el no ultrapassar un percentatge

La construcció es realitza amb taulers de ciment fusta impermeabilitzats i doblegats amb un envà lleuger i sec a l'interior, formant un escacat que va ocultant separacions de pisos i habitacions al mateix temps que el lleuger volat dels taulers oculta part de les fusteries, produint lliuraments ajustades. L'acabat final d'aquests elements es realitza amb una pintura de silicats en color gris perla clar.

Les fusteries propostes de doble vidre tanquen les persianes venecianes accionables des de l'interior.Direcció: