Skip to main content

Modificació de les façanes d'un edifici al carrer Aragó 182, Barcelona


2020-2029 | Barcelona | Equipaments.

Modificació de les façanes d'un edifici al carrer Aragó 182, Barcelona

La proposta presentada per a la modificació de la façana principal d’un edifici d’oficines, respon a diverses qüestions:

  • Substituir la fractura produïda pel mur cortina existent, mitjançant la construcció d’un mallat estructural que doni solució de continuïtat amb els seus edificis veïns, i la resta de façanes d’aquest tram del carrer.
  • Reconèixer el basament de la planta baixa i entresòl, tal i com s’esdevé en els seus dos edificis veïns, permetent una millor interlocució del front edificat amb l’espai públic.
  • En les dues darreres plantes es proposa perllongar els mòduls a dues alçades, definint un remat i mantenint la línea de coronament al mateix nivell.

L’estructura formal de l’edifici amb basament, façana i coronament, permet alleugerir la imatge frontal des del carrer, a la vegada que li confereix la imatge del seu ús no residencial.

La planta baixa s’avança formant un únic pla paral·lel a la façana. Constructivament l’accés rodat i els laterals es resol amb una greca i l’accés a les oficines i local amb unes fusteries vidriades.

A l’entresol s’entra el pla del vidre i es marca l’estructura perimetral del mallat, en canvi als nivells superiors s’esdevé el cas invers, el pla de tancament vidriat s’avança quedant suspès entre el mallat estructural.

A nivell de detall per a la configuració del mallat, es proposen unes “U” metàl·liques color llautó i marcs negres per a les finestres, amb un detall amb juntes que permet alleugerir visualment els gruixos necessaris que permetin la seva solució constructiva.

Es proposa una façana que a més esdevingui compatible amb el compliment dels valors més òptims, pel seu compliment tant tèrmic com acústic, així com la seva adequació als paràmetres d’eficiència energètica.

Finalment, es proposa un gradalux interior, d’ample 3cm, que actuï de filtre visual entre el carrer i les oficines, que redueixi l’impacte de l’excés de “domesticitat” que es pugui produir des de l’interior, vist des del carrer.

Pel que fa a la façana del pati interior d’illa, orientada a sud, es proposa una façana desdoblada en dues fulles, mantenint el volum edificat actual.

La fulla exterior redibuixa el mallat de la façana principal, ara amb uns marcs de platines negres d’1cm de gruix per 5cm de fons, a mode de bastidor d’una gelosia de lames horitzontals de color gris perla.

Aquests bastidors es separen a mode de junta 3cm entre ells, atorgant una imatge de lleugeresa, que redefineix la seva estructura formal amb el buit.

La interrupció de lames coincideix amb l’alçada de les finestres de la segona pell endinsada, alternant fixes amb practicables, per reduir la secció dels muntants de la fusteria.

La pell exterior de lames pretén, d’una banda, actuar com element passiu de control tèrmic i, de l’altra, protegir les visuals en ambdós sentits, des l’exterior com des de l’interior.

Finalment, la darrera planta on hi ha una terrassa, es proposa una barana de platines.Direcció: