Skip to main content

Nova Seu de Fisersa


Nova Seu de Fisersa

Les dimensiones que té l’edifici, uns 39 metres de longitud per 29 metres d’amplada, aproximadament, fregaria la limitació que s’estableix a la normativa vigent per tal d’evitar el càlcul davant esforços tèrmics. De la mateixa manera no caldria la col.locació de cap junta de dilatació.

L’estructura de l’edifici administratiu està formada per forjats reticulats bidireccionals de cantell total de 29 cm. amb l’excepció de dues parts; el sostre del passadís dels tallers que es construeix amb llossa massissa de formigó armat de cantell 24 cm. i el sostre de la sala d’actes que disposarà d’unes jàsseres de cantell que suporten unes bigues tauló de formigó. Aquests forjats es suporten sobre pil.lars metàl.lics conformats  per perfils del tipo HEB amb pletines de reforç en els casos que convingui. La correcta transmissió d’esforços entre els elements es fa a travès de creuetes de punxonament  formades per  per perfils del tipus CPN i HEB de dimensions variables en funció de les càrregues que hagin de suportar.

El fet de que l’edifici estigui situat en una zona sísmica activa obliga a calcular l’estructura  davant d’aquest tipus de sol.licitacions . Aquest fet ha determinat l’aparició d’unes pantalles enrigidores que estabilitzen el conjunt. Aquestes pantalles es construeixen  amb bloc de formigó de 20 cm. massissats i armats i  lligats a la fonamentació i als forjats de manera adient.

L’estructura del vestíbul d’entrada és completament diferent a la resta i es construeix, bàsicament, amb estructura metàl.lica tot i que els forjats són  prelloses de formigó que, simplement, passen  a ser un apuntalament del prefabricats, ja que la cota a la que es troba aquest forjat supera les alçades estàndard.

Les grans dimensions de l’esmentat espai fa que la coberta s’aguanti mitjançant unes encavallades que treballen de manera espaial i que es recolzen en uns pilars, tambè metàl.lics, que en dos dels costats són apantallats de manera que donin major rigidesa al conjunt, per tal manera que l’estabilització davant esforços de directriu horitzontal (vent i sisme) es soluciona mitjançant pantalles enrigidores de bloc de formigó massissat i armat.

La transmissió de les carregues fins el terreny es realitzarà a través de sabates aïllades calculades per a una tensió màxima de 1.3 Kg/cm2. Aquestes sabates estaran lligades perimetralmente mitjançant unes riostres per tal de donar-li monolitisme a tot el conjunt. Tanmateix existeix una solera armada sobre un emmacat de graves que lliga totes les sabates.

Les façanes construides per un mur de bloc de formigó de 20x20x40 aillament projectat, cambra i taulers de ciment-fusta (Betonyp) de 16 mm. De gruix pintants amb resines de piolite. Els taulers estàn fixats mecànicament sobre perfils en T galvanitzats de 4x4  cm  sobre un rastrellat de fusta tractada  clavat amb tacos sobre el mur de bloc.

Les cobertes són invertides amb acabat de grava. Les terrasses transitables porten un paviment de formigó.

Les fusteries  d’acer inoxidable, pulit mate,  juguen amb vidres fixes i porticons d’acer lacat per ventilar o accedir a l’exterior.

Les fusteries son xapades de fusta d’auró en les zones més nobles integrades en els panells de fusta del vestíbul, sales de conferències i oficines.  En els altres llocs són de conglomerat de DM pintat. A les parets estàn revestidas de fusta o enguixades. Alls tallers les parets són de bloc de formigó  vist i pintat.

Els paviments són de terratzo microgrà en la part d’oficines col.locat sobre una solera de 15 cm de formigó. En la part de tallers el paviment és de formigó.

El projecte proposa, des de la  heterogeneitat programàtica, un edifici estructuralment industrial pel que fa a les solucions constructives i costos. Un edifici d’un valor simbòlic, reforçat per la potència i opacitat de la volumetrial així com l’amabilitat i la il.luminació natural de le’espai interior.Direcció:

Related Projects