Skip to main content

Casa Alonso-Planas


Casa Alonso-Planas

El terreny de forma trapezoïdal i molt profund disposa d’un accés per un costat inferior superant un desnivell de 16m d’altura entre la cota inferior i la superior que coincideix amb la carena de la muntanya.

Des de la cota més alta es dominen les dues valls amb vistes sobre la ciutat de Barcelona i sobre el pla del Llobregat, en els dos casos amb el mar com a rerefons.

El projecte proposa col·locar el cos principal de l’habitatge a la part superior del terreny perpendicularment a les corbes de nivell. D’aquesta manera s’obtenen uns espais horitzontals a la part frontal i posterior aconseguint una perfecta orientació cap al sud i les vistes de les dues valls. Aquest cos d’edificació estret i llarg s’estructura en tres plantes en les que es va desenvolupant el programa familiar, relacionant-se exteriorment amb la plaça del pati frontal on se situa la piscina i el solàrium. A les franges posteriors s’hi accedeix des del nivell intermedi i estan en terrasses i enjardinades. Finalment el nivell superior sobre el doble espai interior es disposa d’un conjunt de terrasses més privades tancades entre els murs.

Tota l’edificació descrita s’assenta sobre un sòcol excavat a la muntanya on s’hi ubiquen els accessos a l’habitatge, els aparcaments, cambres d’instal·lacions i el receptacle de la piscina.  I sota la plaça-pati descrita es situen els tallers de pintura i escultura il·luminats  per una gran obertura horitzontal conformada per una peça inclinada de formigó que recull la vista del pati superior.

L’accés a l’edificació es produeix des del vial situat a la cota inferior mitjançant un camí que va ascendint serpentejant entre uns bosquets d’alzines, arbusts i talussos entapissats d’enfiladisses. Aquest camí condueix fins a l’accés recollit per un mur en forma de túnel il·luminat zenitalment on la llum penetra fins al vestíbul de l’habitatge, el garatge i els tallers. Els murs, les lloses i marquesines de la casa es construeixen de formigó vist i els tancats en fàbrica especial de maó blanc premsat amb llargues peces de Dintel i gelosies. Els tancaments es realitzen en fusta de teka protegint les obertures amb un sistema de lamel·les suspeses i atirantades amb un complex sistema mecànic.Direcció:

Related Projects