Skip to main content

Edifici Garbí


Edifici Garbí

Aquest edifici, que pren el nom de l’antic hostal/residència que existia en aquest lloc, adquireix una gran importància enfront del passeig del Mar i com a rerefons de la dàrsena portuària en congruència amb la seva dimensió i presència.

El projecte s’estructura des de la secció.

Un únic corredor amb doble entrada permet l’accés a tots els habitatges. El fort desnivell de més d’una planta del carrer Illes, a la façana posterior de l’edifici, es resol amb un petit desnivell que ajuda a accedir al corredor per la part més alta.

D’aquesta manera, uns habitatges s’obren directament al corredor per accedir-hi mentre que a la resta s’hi entra mitjançant tres grups d’escales conformant un eixamplament per a l’element connector.

El programa dels habitatges es desenvolupa en tres nivells mitjos tal i com es veu en les plantes amb l’excepció de les situades als nivells alts. Aquestes recuperen l’ús de les cobertes disposant de petites piscines i uns estudis a doble alçada sobre les sales d’estar així com un conjunt de terrasses escalonades.

El projecte s’adapta a la geometria desigual i irregular de l’emplaçament mitjançant uns plecs de la façana posterior fins a formar un esvoranc a la confluència dels carrers lateral i posterior. D’aquesta manera el mur s’ofereix gairebé com un tancament del carrer/pati on el seu coronament es remata amb una llotja de vidres corredissos i un joc de cobertes escalonades i compassades. Aquestes solucionen el tema de l’alçada reguladora màxima així com la il·luminació i ventilació del espais intermedis dels habitatges afavorint les visuals a través de les finestres horitzontals sobre la muntanya i la ventilació creuada de les estances.

La façana anterior de l’edifici recull alguns precedents del primer -l’Edifici del Port projectat a finals dels anys setanta- en l’horitzontalitat com a criteri compulsiu. Els habitatges s’ofereixen en forma de safates obertes a les vistes i al passeig i s’assenta sobre un sòcol de vidre a la planta baixa.

La làmina de vidre que tanca les zones d’estar dels habitatges es plega, es recull i reflexa la llum de diferent manera tot modelant la doble façana. Mentrestant la pell exterior, formada per les baranes i tendals verticals, ajuda a conformar una façana plana davant el passeig marítim.

Unes altres variacions respecte el primer projecte citat serien les diferències d’alçada dels ampits, o la llibertat amb que es soluciona la planta baixa que recull diferents programes. Per exemple, una galeria de boutiques que s’obre com un ventall enfront l’entrada del port, una xarcuteria de degustació i un bar a diferents nivells que, gràcies a la terrassa exterior i a les seves tres barres, ofereix diferents opcions d’oci al llarg del dia i de la nit.

L’edifici es construeix amb pilars de pantalla, lloses de formigó, maons de formigó blanc (400 x 80 x 38 mm), persianes, tancaments d’armar a la façana posterior i metàl·lica gris amb grans llunes de vidre -que s’acaba plegant de forma poligonal- a la façana anterior.Direcció:

Related Projects