Skip to main content

Hotel 4* Tryp Aeroport a Barcelona


2000-2009 | Espanya | Hotels.

Hotel 4* Tryp Aeroport a Barcelona

L’hotel es situa en un parc de negocis en creixement i s’erigeix com un edifici singular d’allotjament, dins de la trama urbana d’expansió de Barcelona cap al Prat i l’aeroport.

L’edifici es desenvolupa en planta, en tres cossos allargats de diferent longitud i independents, connectats entre ells. S’articula a partir d’una figura rectangular base formada per tres ales d’habitacions perpendiculars i un volum més compacte que completa l’esmentada figura, per la qual s’accedeix al vestíbul que conforma la façana principal.

L’ala més llarga té la façana a l’autovia i les altres dues es prolonguen adaptant-se a la morfologia parcel·laria, protegint l’àrea d’accés i arribada de vehicles de hostes, així com l’àrea de salons i pati obert.

Al llarg de l’entrada principal s’accedeix a l’espai central del rectangle, concebut con un lloc de comunicació en el qual conflueix tota la vida de l’hotel. Aquest lobby, projectat a tota alçada i il·luminat zenitalment de dia i de nit per uns gran lluernaris, constitueix l’espai d’estar i de comunicació de totes les àrees.

Recepció i administració, ascensors panoràmics i escala principal. Sales polivalent, serveis, bar i scotch, tractats con elements exempts i que permeabilitzen la circulació cap els menjadors I sales polivalents que es situen amb vistes a un pati- jardí privat.

A aquest gran espai lobby donen els accessos a les habitacions de les diferents plantes i també els despatxos de administració, sales de reunió i fitness que donen a la façana principal.

Un bloc de comunicació vertical intern de serveis (connexió amb les cuines i servei d’habitacions) s’ha tractat con un gran volum escultòric massís, com a contrapunt de un altre volum escultòric lleuger que és l’escala.

Construït amb peces de formigó blanc i retícules de formigó que conformen el sistema, s’emfatitza la puresa dels materials constructius.Direcció:

Related Projects