Skip to main content

ONG Centre Esplai


2000-2009 | Espanya | ONG.

ONG Centre Esplai

El projecte CENTRE ESPLAI cerca l’equilibri entre l’edifici auster, funcional i pràctic que resolgui el conjunt de necessitats, sense renunciar a un caràcter simbòlic i emblemàtic propi d’un edifici institucional.

Els objectius de l’ONG que va encarregar el projecte eren: “la materialització de la pròpia missió de la Fundació, que no és una altra que la d’impulsar l’educació de nens i joves en el lleure i promoure el desenvolupament associatiu amb voluntat transformadora i d’inclusió social”.

Donada l’heterogeneïtat dels usos, el projecte tracta de definir una envolvent única que agrupi les diferents parts d’aquesta complex programa, oferint a l’exterior una imatge unitària i volumètrica que el converteixi en un referent urbà i cívic per a la seva posició en el barri generant espai públic i configurant un nou front urbà.

L’estalvi en l’ús de recursos energètics ha estat una guia fonamental en el desenvolupament de la proposta. El projecte aconsegueix un bon nivell en el camp de l’arquitectura  sostenible, considerat com un requeriment necessari i creixent, donat la seva orientació, la seva envolvent tèrmica i la resta dels seus materials i instal·lacions.

Des del punt de vist mediambiental i de la sostenibilitat, el plantejament ha estat el de l’aplicació dels paràmetres ecoeficients passius, generats pel propi disseny de l’edifici: òptima relació entre orientació/ús, ventilació natural, control de les radiacions solars i pèrdues tèrmiques mitjançant mides de control tèrmic com revestiments modulars i enregistrables, cambra d’aire en façanes, vidre doble i protecció solar i paràmetres ecoeficients actius com són el de la xarxa de sanejament separativa i reutilització d’aigües mitjançant circuit intern, ús d’energies renovables, panells solars tèrmics pel subministrament d’aigua calent sanitària...

El protagonisme de la llum

El projecte neix de la secció, uns plans inclinats cap a la ciutat, de vegades cecs o amb obertures i, que a la vegada ajuden a construir l’espai interior, tant a les oficines com als passadissos de l’alberg, a la vegada que, amb la seva geometria permet que la llum que entra des de les cobertes llisqui i flueixi cap als nivells inferiors, permetent també la ventilació o extracció d’aire o el compliment de la normativa d’incendis, exutoris.

Un dels principals factors ambientals dels edificis és la seva relació amb la mecànica solar i la integració d’aquest fenomen amb els guanys de llum natural per radiació difosa a través dels que es coneixen com conductes de sol. Es tracta d’un sistema d’il·luminació natural que capta la llum del sol mitjançant cúpules situades a la coberta de l’edifici i la transporta força metres cap a l’interior, utilitzant un conducte altament reflectant, el que permet llençar llum ambiental a les plantes interiors, il·luminant espais foscos com els banys de les habitacions i els passadissos de circulació de les oficines.

El resultat és un espai interior que manté la connexió dels usuaris amb l’exterior i frueix de totes les avantatges de la llum natural.

Sistemas passius i actius

Per la pròpia configuració de les habitacions s’ha buscat la solució que assegurés la màxima il·luminació i que, també a la vegada, oferís una òptima protecció solar.

La façana de les habitacions de l’alberg presenta unes obertures envidrades amb fusteria d’alumini i amb vidre doble, protegides de l’exterior per uns panells a diferents nivells, que conformen les baranes de les terrasses, que asseguren el confort suficient.

L’edifici disposa d’una xarxa de sanejament separativa, amb els seu corresponent dipòsit d’emmagatzematge d’aigua pel seu reciclatge d’ús.

Tanmateix, es planteja l’ús de mides de control del consum d’aigua i energia per part dels usuaris de l’alberg, disposant de mecanismes estalviadors de consum d’aigua en els aparells sanitaris (dutxes, lavabos i inodors).

D’igual forma, la instal·lació de plaques solars a la coberts assegurarà un estalvi energètic en la producció d’aigua calent sanitària. Es tracta d’un sistema de producció d’ ACS que fa servir pel seu funcionament una part de l’energia solar.

Control de la radiació solar

Un dels principals factors ambientals dels edificis és la seva relació amb la mecànica solar i, a la vegada, la integració d’aquest fenomen amb els guanys de llum natural per radiació difusa. Pel control solar, una de les millors estratègies consisteix en obtindre la major quantitat d’ombra sobre les façanes de l’edifici, especialment si es tracta de superfícies de vidre. Dit aspecte no solsament afecta al càlcul de potència d’aire condicionat, si no què, a més a més, a la possibilitat d’emprar vidres clars en els tancaments, factor que afavoreix la transmissió llumínica de les façanes cap a l’interior.

L’àrea de les oficines de la Seu de la Fundació Catalana de l’Esplai queda orientada a nord, protegides del risc de sobre escalfament, cosa que imputarà directament en una disminució notables dels costs de l’ús de l’aire condicionat. D’altra banda, és precís protegir les façanes sud-est i sud-oest de la incidència solar directa els mesos més calorosos, raó per la qual es construeix una gelosia que a la vegada genera la característica imatge de l’edifici i aconsegueix respondre a les exigències de visibilitat i representativitat.

Aquesta gelosia es construeix d’acer galvanitzat que llença una ombra proporcional al seu cantell, generada per la seva profunditat i una separació en horitzontal heterogènia.

D’altra banda l’edifici, a la seva cara sud, és dotat d’una façana-filtre. En especial, s’ha buscat la generació d’ombres com a mitjà pel control climàtic.

A l’edifici s’accedeix des de les façanes nord i sud, d’on un espai de recepció diàfan connecta a la planta baixa l’accés a la sala d’actes, les aules de formació, la biblioteca, la sala d’estar, la ludoteca i el menjador de l’alberg. Encara que l’edifici compta amb diversos ascensors de baix consum, l’accés a les plantes també és possible a través de les escales disposades junt la façana sud, les quals desenvolupen un paper important al projecte, envoltades de grans finestrals de climalit entre unes costelles que tamisen l’abundant entrada de llum solar. Sobre aquests grans finestrals, unes finestres abatibles permeten la ventilació de tot el forat de l’escala, ajudades per uns exutoris en el sostre, que a la vegada suavitzen els efectes de la incidència del sol sobre la façana sud a cada planta.

 

Els materials

El tancament general de l’edifici consisteix en una façana ventilada que es composa d’un revestiment exterior de panells de Swisspearl (procedents de materials reciclats), cambra ventilada, aïllament tèrmic de poliuretà projectat i un parament interior de plaques de cartró-guix.Direcció:

Related Projects